Skip to content
2 lata ago

607 words

Pięćdziesięciu jeden pacjentów odmówiło udziału. Zatem w sumie 114 pacjentów było zapisanych do 13 ośrodków klinicznych między lutym 1998 r. A majem 2001 r. Charakterystyka pacjentów była podobna w obu grupach, z tym że w grupie o umiarkowanym nasileniu występowała większa liczba kobiet (tabela 1). Średni czas obserwacji wynosił 2,7 roku w grupie o umiarkowanym nasileniu i 2,6 roku w grupie o wysokiej intensywności. Rycina 1. Rycina 1. Czas do pierwszej nawrotowej zakrzepicy u wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do badania. INR oznacza międzynarodowy stosunek randomizowany. Pacjenci przypisani do terapii intensywnego leczenia warfaryną mieli wartość docelową INR 3,1 do 4,0; przypisane do terapii o umiarkowanej intensywności, docelowy INR od 2.0 do 3.0.
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki i czas obserwacji w grupach leczenia warfaryną o wysokiej intensywności i umiarkowanej intensywności, według podgrupy. Ośmiu pacjentów (7,0 procent) z siedmiu ośrodków klinicznych miało nawracającą się zakrzepicę: 6 (10,7 procent) z 56 pacjentów przypisanych do leczenia intensywną terapią warfaryną i 2 (3,4 procent) z 58 pacjentów przypisanych do leczenia warfaryną o umiarkowanej intensywności (zagrożenie stosunek 3,1; 95% przedział ufności, 0,6 do 15,0; P = 0,15) (rys. i tabela 2). Spośród dwóch nawrotów w grupie o umiarkowanej intensywności, jednym był zawał mięśnia sercowego u pacjenta z zarówno wcześniejszym zawałem mięśnia sercowego, jak i wcześniejszą zakrzepicą żył głębokich, a drugim była zakrzepica żył głębokich u pacjenta z wcześniejszą zakrzepicą żył głębokich. Wartości INR u tych dwóch pacjentów wynosiły odpowiednio 1,6 i 2,8.
Sześć nawrotów w grupie intensywnego leczenia warfaryną obejmowało zakrzepicę żył głębokich u pacjenta z zarówno wcześniejszą zakrzepicą tętnic obwodowych, jak i wcześniejszą zakrzepicą żył głębokich, udarem u pacjenta z wcześniejszą zakrzepicą żył głębokich, zakrzepicą żył głębokich. u pacjenta z poprzednim udarem, zator tętnicy płucnej u pacjenta z wcześniejszą zatorowością płucną, zawał mięśnia sercowego u pacjenta z wcześniejszym zawałem mięśnia sercowego i zakrzepica żył głębokich u pacjenta z wcześniejszą zatorowością płucną. Pięciu z tych sześciu pacjentów nadal otrzymywało warfarynę o wysokiej intensywności; ich wartości INR wynosiły odpowiednio 3,1, 1,0, 0,9, 1,9 i 3,9. Szósta pacjentka przerwała stosowanie warfaryny na 137 dni przed nawrotem.
Trzynastu pacjentów leczonych warfaryną o umiarkowanej intensywności przedwcześnie przerwała stosowanie leku. Spośród nich, pięć zatrzymało się w momencie podejrzenia wystąpienia zdarzenia zakrzepowego (potwierdzonego w orzeczeniu u dwóch pacjentów), jeden zatrzymał się z powodu poważnego krwotoku, a siedem wycofało zgodę. Spośród siedmiu osób, które wycofały zgodę, dwóch nie można było zastosować do końca badania, a dane dotyczące tych pacjentów zostały poddane cenzurze 69 i 414 dni po przyjęciu.
Dwudziestu jeden pacjentów leczonych warfaryną o wysokiej intensywności przedwcześnie przerwał stosowanie leku. Spośród nich 5 zatrzymało się w momencie podejrzenia wystąpienia zdarzenia zakrzepowego (potwierdzonego w orzecznictwie), 3 zatrzymało się z powodu poważnego krwotoku, zaszło w ciążę, istotna klinicznie trombocytopenia rozwinęła się w 1, a 11 cofnęło zgodę. Spośród tych 21 pacjentów miał potwierdzoną zakrzepicę żył głębokich trzy miesiące później. Spośród 11 pacjentów, którzy cofnęli zgodę, 4 nie mogło być zastosowane do końca badania, a dane na temat tych pacjentów były cenzurowane po 60, 148, 657 i 726 dniach.
Średnie wartości INR w grupie leczonej warfaryną o umiarkowanej i wysokiej intensywności wynosiły odpowiednio 2,3 i 3,3
[patrz też: badania w 3 trymestrze ciąży, implanty zeby, dentysta z wieży ]
[przypisy: dobry proktolog warszawa, żeń szeń syberyjski właściwości, badania w 3 trymestrze ciąży ]

0 thoughts on “Pacjent czesc 4”