Skip to content

Porównanie surfaktantu jako natychmiastowej profilaktyki i jako terapia ratunkowa u noworodków o mniej niż 30 tygodniach ad 5

2 lata ago

494 words

Nie było zmiany związanej z samą wentylacją ręczną, ale występowała stała, szybka poprawa zapotrzebowania na tlen po podaniu środka powierzchniowo czynnego. Wymagany FIO2 w grupie ratunkowo-terapeutycznej spadł z 0,81 . 0,02 na linii podstawowej do 0,68 . 0,02 15 minut po początkowej obróbce środkiem powierzchniowo czynnym, 0,60 . 0,02 w 30 minucie, 0,56 . 0,02 w 45 minucie i 0,53 . 0,02 w godzinie. . Średni wiek (. SE), w którym podano pierwszą dawkę ratunkowego środka powierzchniowo czynnego, wynosił 5,6 . 1,2 godziny. Przeżycie
Tabela 2. Tabela 2. Przetrwanie i czas zgonu według grupy leczenia i wieku ciążowego (GA). Pierwszorzędową zmienną wyjściową w tym badaniu było przeżycie do momentu wypisu do domu. W każdym ośrodku ogólny wskaźnik przeżycia był wyższy w grupie profilaktycznej; gdy centra zostały połączone, ogólny wskaźnik przeżycia wynosił 88 procent (206 z 235) w grupie profilaktycznej i 80 procent (195 z 244) w grupie terapii ratunkowej (Tabela 2). Ta różnica w przeżyciu była istotna (P = 0,028 na podstawie testu Cochrana-MantelHaenszela). Szacunek MantelHaenszela stosunku przeżycia w grupie profilaktycznej do tej w grupie leczenia ratunkowego wynosił 1,097 (95% przedział ufności, 1,013 do 1,187). Wieloczynnikowa analiza logistyczna wykazała poziom jeszcze większego znaczenia (P = 0,0016) dla zwiększonego przeżycia w grupie profilaktycznej.
Obliczenia przeżycia przeprowadzono również dla dwóch podgrup definiowanych na podstawie wieku ciążowego: niemowląt urodzonych w 26 tygodniu ciąży lub wcześniej i tych urodzonych po 26 tygodniach (tabela 2). W każdym ośrodku wskaźnik przeżywalności dla podgrupy o niższym wieku ciążowym był wyższy w grupie z profilaktyką i stanowił większą część różnicy przeżycia obserwowanej pomiędzy ogółem obu grup leczenia. Gdy dane z ośrodków zostały połączone, przeżywalność podgrupy z niższym wiekiem ciążowym wynosiła 75 procent (64 z 85) dla niemowląt w grupie profilaktycznej i 54 procent (39 z 72) dla osób z grupy leczenia ratunkowego ( P = 0,006 według testu Cochran-MantelHaenszel). W podgrupie o wyższym wieku ciążowym (> 26 tygodni) różnica w przeżyciu między dwiema grupami nie była istotna.
Ryc. 1. Ryc. 1. Przeżycie w czasie u dzieci w profilaktyce i grupach ratunkowych. Linie ciągłe reprezentują grupę profilaktyki, a linie kropkowane – grupę terapii ratunkowej. Trzy panele pokazują wykresy przeżywalności Kaplana-Meiera dla wszystkich niemowląt (panel A) i dla dwóch podgrup w wieku ciążowym: niemowlęta urodzone w 26 tygodniu ciąży lub wcześniej (panel B) i te dostarczone po 26 tygodniach (panel C)
Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera (ryc. 1) pokazują, że większość różnicy w przeżyciu między dwiema grupami wynikała ze wzrostu przeżywalności w podgrupie z niższym okresem ciąży (ryc. 1B). Czasy przeżycia analizowano również za pomocą analizy regresji proporcjonalnych zagrożeń. Rozkład czasów przeżycia był lepszy dla wszystkich niemowląt w grupie profilaktycznej (P = 0,007) i dla podgrupy niemowląt w grupie profilaktycznej, które były dostarczane w 26 tygodniu ciąży lub wcześniej (P = 0,0048). Nie stwierdzono istotnego wpływu leczenia na analizę proporcjonalnych zagrożeń w podgrupie wykonanej w wyższym wieku ciążowym (P> 0,40).
Ciężkość zespołu zaburzeń oddechowych
Rysunek 2
[hasła pokrewne: gumtree gdańsk, dyżur aptek tarnobrzeg, toxo igg cena ]

0 thoughts on “Porównanie surfaktantu jako natychmiastowej profilaktyki i jako terapia ratunkowa u noworodków o mniej niż 30 tygodniach ad 5”