Skip to content

Transmisja wirusa Zachodniego Nilu poprzez transfuzję krwi w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku ad 5

2 lata ago

512 words

Maksymalny okres od pobrania do transfuzji (tj. Obserwowany okres przeżycia wirusa) wynosił 5 dni dla płytek krwi, 33 dni dla krwinek czerwonych i 44 dni dla świeżo mrożonego osocza. 15 pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i gorączką Zachodniego Nilu otrzymało składniki krwi od mediana 18 donacji (zakres od 2 do 274) w ciągu czterech tygodni przed wystąpieniem choroby. Test PCR przechowywanej surowicy przeprowadzono w przypadku 12 biorców, a RNA wirusa Zachodniego Nilu wykryto w 8. Wśród tych ośmiu biorców, siedmiu miało raka hematologicznego lub narządu ciała lub otrzymywali chemioterapię; RNA wirusa zachodniego Nilu wykryto medianę 15 dni (zakres od 7 do 31) po transfuzji implikowanego składnika. Ósmy biorca był dawcą narządów (biorca 20). Retrospektywne testy wykazały również, że trzech biorców z pozytywnymi wynikami PCR (biorcy 7, 15 i 16) nie mieli przeciwciała przeciw wirusowi West Nile w próbkach surowicy pobranych od 13 do 31 dni po implikowanej transfuzji.
Dawcy Krwi
Tabela 3. Tabela 3. Dane demograficzne, kliniczne i laboratoryjne dawców zaangażowanych w transfuzję transmisji wirusa zachodniego Nilu w Stanach Zjednoczonych, 2002 r. 23 pacjentów z potwierdzonymi zakażeniami było związanych z 16 dawcami z wiremią, którzy oddali krew lub składniki krwi od 22 lipca do 6 października (tabela 2 i tabela 3). Siedmiu z tych 16 dawców było powiązanych z dwoma lub trzema biorcami zakażenia wirusem zachodniego Nilu (tabela 2). Odbiorca 4 otrzymał transfuzje od dwóch dawców z wiremią (Tabela 2). 16 donacji od dawców zostało przetworzonych w 40 składników; 14 nie zostały przetoczone; pozostałe 26 składników zostało przetoczonych do 25 odbiorców. Każdy z 23 biorców, którzy otrzymali krew od dawcy z wiremią i którzy mogli być poddani testom, wykazał zakażenie wirusem zachodniego Nilu; 2 odbiorców nie było dostępnych do testów.
Tabela 4. Tabela 4. Objawy Kompatybilne z infekcją wirusami zachodniego Nilu zgłaszanymi przez wszczepionych dawców i nieupozowanych przeciwników IgM-ujemnych. Szesnastu zaangażowanych dawców miało od 18 do 72 lat (mediana, 45,5); 10 było płci żeńskiej (tabela 3). Czternastu z 16 zaangażowanych dawców powróciło w celu wykonania uzupełniającej analizy serologicznej i wywiadu. Dziewięciu z 14 dawców (64 procent) przypomniało, że objawy są zgodne z obecnością choroby wirusowej: 3 zaczęło mieć objawy przed dawstwem, zaczęło mieć objawy w dniu oddania, a 5 pierwsze miało objawy po dawcy (Tabela 3). ). Trzech z sześciu dawców, którzy zachorowali w dniu lub dniu po dawstwie, poszukiwało opieki od lekarza. Objawy i bezobjawowe dawcy były podobne pod względem wieku (mediana, odpowiednio 44 i 45 lat). Objawy wszczepionych dawców porównano z objawami 654 nieuporządkowanych dawców, którzy byli ujemni w IgM w czasie obserwacji (Tabela 4). Analiza wieloczynnikowa wykazała, że gorączka (skorygowany iloraz szans, 31,0; przedział ufności 95%, 8,8 do 109,5), nowa wysypka (skorygowany iloraz szans, 11,0; przedział ufności 95%, 1,9 do 65,3) i bolesne oczy (skorygowany iloraz szans, 4,6 95-procentowy przedział ufności, od 1,04 do 20,5) niezależnie wiązały się z byciem implikowanym dawcą z zakażeniem wirusem zachodniego Nilu.
Próbki otrzymane w czasie dawstwa od 16 zaangażowanych dawców miały poziom wirusów mniejszy niż 80 pfu na mililitr (Tabela 3); wszystkie były negatywne dla przeciwciała IgM wirusa West Nile
[więcej w: endodoncja kraków, dentysta z wieży, masaz prostaty film ]
[hasła pokrewne: buggy olx, rutinoscorbin skład, misja afganistan cda ]

0 thoughts on “Transmisja wirusa Zachodniego Nilu poprzez transfuzję krwi w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku ad 5”