Skip to content

Wysokie miana wirusa cytopatycznego w osoczu pacjentów z objawową pierwotną infekcją HIV-1 ad 5

2 lata ago

468 words

Strzałki wskazują czas pierwszego wykrycia przeciwciała przeciw p24 HIV-1 i gp160 za pomocą analizy Western blot. Rysunek 2. Rysunek 2. Serial Western Immunoblots, pokazujący serokonwersję u trzech pacjentów z ostrą infekcją HIV-1. Panel A pokazuje seroreaktywność podczas ostrej fazy infekcji. Ścieżki do 3 przedstawiają testy Western blot (ujemne, słabo dodatnie i silne pozytywne). Ścieżki 4 do 11 przedstawiają seryjne próbki surowicy od Pacjenta 1, uzyskane w dniach 10, 16, 23, 27, 30, 37, 58 i 86 po wystąpieniu objawów; ścieżki 12 do 19, próbki od Pacjenta 2, otrzymane w dniach 6, 10, 13, 17, 20, 24, 32 i 42; i ścieżki 20 do 27, próbki od Pacjenta 3, otrzymane w dniach 6, 9, 14, 16, 20, 23, 27 i 30. Panel B pokazuje seroreaktywność później w infekcji. Ścieżka 14 pokazuje Pacjenta w dniu 136; ścieżka 16, pacjent 2 w 53 dniu; i ścieżkę 18, Pacjent 3 w dniu 64. Paski Western blot w panelach A i B były częścią dwóch pojedynczych partii próbek, a zatem w obrębie każdego z dwóch paneli prążki można porównać bezpośrednio.
U wszystkich pacjentów maksymalne miana wirusa w osoczu zaobserwowano podczas najwcześniejszej, najbardziej objawowej fazy ostrej choroby, około 6 do 15 dni po wystąpieniu objawów oraz w czasie, gdy wszystkie testy serologiczne na obecność przeciwciał HIV-1 były ujemne (ryc. i 2). Nie wiemy, czy wyższe poziomy wirusa występowały jeszcze wcześniej. Selektywność wobec HIV-1 określona za pomocą testu ELISA jako pierwsza stała się dodatnia (stosunek próbki do wartości odcięcia dla kontroli normalnej,> 1,0) w okresie od 11 do 20 dni po wystąpieniu objawów, a także specyficzna reaktywność na gag wirusa HIV-1 (p24) i env białka (gp160) na immunoblotach zachodnich były po raz pierwszy wykrywalne po 9 do 24 dniach. Zwiększona reaktywność na dodatkowe białka wirusowe, wraz ze wzrostem całkowitej odpowiedzi przeciwciał, odzwierciedliła się w wzroście miana absorpcji na ELISA w trakcie badania.
Kroczące rozcieńczenia osocza hodowano dla HIV-1 dwa razy w tygodniu przez pierwszy miesiąc, następnie raz w tygodniu i co miesiąc (ryc. 1). Miana HIV-1 w osoczu początkowo wynosiły od 10 do 103 TCID na mililitr, a u dwóch pacjentów (pacjentów i 3) zmniejszyły się gwałtownie w ciągu 8 do 14 dni, w tym samym czasie, gdy pojawiła się silna odpowiedź HIV-1-przeciwciało. Ci dwaj pacjenci nie mieli wykrywalnej wiremii osocza 27 i 14 dni po wystąpieniu objawów. Z drugiej strony pacjent 2 nie uzyskał całkowitej rozdzielczości wiremii osocza do 75 dni po wystąpieniu objawów. Spośród trzech badanych pacjentów, u tego pacjenta wystąpił ostatnio reaktywność serologiczna na białka gag i env (porównaj ścieżki 6, 19 i 24 na ryc. 2A). Po ustąpieniu wiremii w osoczu, nie wykryto tego ponownie u żadnego z trzech pacjentów w hodowlach wykonanych w ciągu następnego do sześciu miesięcy. U wszystkich trzech pacjentów poziom antygenu p24 HIV-1 był zbliżony do poziomu wirusa w osoczu (r = 0,73, P <0,001), a oba były odwrotnie skorelowane z reaktywnością anty-HIV-1 w teście ELISA (r = -0,72 dla antygen p24, r = -0,73 dla wiremii, P <0,001).
Figura 3. Figura 3. Indukcja syncytii przez HIV-1 od Pacjenta 1. Panel A pokazuje izolat HIV-1 w plazmie otrzymany w dniu 15 (Fig. 1) w stymulowanych fitohemaglutyniną normalnych PBMC
[więcej w: badania w 3 trymestrze ciąży, rutinoscorbin skład, toxo igg cena ]

0 thoughts on “Wysokie miana wirusa cytopatycznego w osoczu pacjentów z objawową pierwotną infekcją HIV-1 ad 5”